Wat is visie

Wat is visie

 • Visie is: een scherp beeld van een bijzonder succesvolle toekomst / een droom met een hoog ambitieniveau, met draagvlak bij betrokkenen;
 • een scherp beeld van succesfactoren:
  • - toekomstig speelveld waarin de organisatie actief zal zijn;
  • - belangen van stakeholders;
  • - kernwaarden, passie en competenties van de organisatie;
 • een overzicht van mijlpalen waarmee de visie wordt gerealiseerd.

1         Een scherp toekomstbeeld met een hoog ambitieniveau

Visie is een scherp beeld van een succesvolle toekomst met een hoog ambitieniveau.

1.1        Een scherp beeld van een succesvolle toekomst

Visie is een scherp beeld van wat je in de toekomst gerealiseerd wilt hebben. Een visie is ambitieus, kort, specifiek, eenvoudig uit te leggen en met een horizon die niet te dichtbij en niet te veraf ligt.

Een visie is een scherp beeld van:

 • onze business, toegevoegde waarde, imago;
 • klanten: voor wie zijn wij er;
 • met welke producten en diensten;
 • met welke resources: mensen, kennis, technologie, geld, gebouwen, productiemiddelen, …;
 • welke organisatie, management;
 • welke kennis- en beleidontwikkeling;
 • welke communicatie, marketing.

Alleen met een scherp beeld kun je toetsen of strategische keuzen en besluiten passen in de realisatie van de visie.

1.2        Met een hoog ambitieniveau

Visie is een toekomstbeeld met een hoog ambitieniveau en wel om verschillende redenen:

 • Zonder hoog ambitieniveau blijft alles bij hetzelfde en heb je geen visie nodig;
 • Een hoog ambitieniveau stimuleert creativiteit, genereert écht nieuwe ideeën / doorbraken die je niet krijgt bij een laag ambitieniveau;
 • Een hoog ambitieniveau is uitdagend, creëert energie en enthousiasmeert betrokkenen om vernieuwingen op te pakken en veranderingen door te voeren;
 • Een hoog ambitieniveau garandeert een uitstekend resultaat, zelfs al wordt de volle 100% niet gehaald. Het geeft je toch een ongekend grote voorsprong.

‘The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss, but that our aim is too low and we reach it’ (Antoine de Saint-Exupéry).

1.3        Visie heeft draagvlak bij betrokkenen

Visie is een droom met draagvlak bij betrokkenen: een droom die wordt gedeeld en geleefd door betrokkenen. Hierdoor willen betrokkenen de droom samen waarmaken: zij gaan energieën bundelen en richten op het gezamenlijke doel.

2         Scherp beeld van succesfactoren

Om een succesvolle visie te bouwen, heb je inzicht nodig in succesfactoren:

 • toekomstig speelveld waarin de organisatie actief zal zijn;
 • belangen van stakeholders;
 • kernwaarden, competenties en passie.

2.1        Toekomstig speelveld waarin de organisatie actief zal zijn

Visie dient in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Visie vereist daarom een scherp beeld van het toekomstig speelveld, de omgeving waarin de organisatie in de toekomst actief zal zijn:

 • klanten;
 • concurrenten;
 • technologie;
 • demografische ontwikkelingen;
 • conjunctuur;
 • regelgeving;
 • milieu / duurzaamheid;
 • productinnovaties;

De visie dient rekening te houden met en in te spelen op deze externe omgevingsfactoren. Daar waar de omgevingsfactoren onvoorspelbaar zijn, wordt met toekomstscenario’s gewerkt.

2.2        Belangen van stakeholders

Je bent pas succesvol, als je tegemoet komt aan / inspeelt op de belangen van stakeholders (belanghebbenden bij een organisatie).

Visie vereist daarom een scherp beeld van de stakeholders, bijvoorbeeld:

 • klanten zoals consumenten, patiënten, studenten, burgers, bedrijven;
 • medewerkers;
 • overheden;
 • de omgeving zoals natuur/milieu/veiligheid, regelgevers, belangengroeperingen;
 • toeleveranciers;

… en van de belangen van deze stakeholders.

Bij de stakeholder ‘klanten’ zijn de belangen bijvoorbeeld:

 • hoge kwaliteit van product / dienst;
 • betrouwbaarheid/veiligheid;
 • continuïteit;
 • redelijke prijs;
 • klantgerichtheid;

En bij de stakeholder ‘medewerkers’ zijn de belangen vaak:

 • uitdagend werk;
 • carrièreperspectief;
 • competente collega’s;
 • teamgeest;
 • goede balans privé – werk;

2.3        Kernwaarden, passie en competenties van de organisatie

Een visie komt voort uit de kernwaarden en competenties van een organisatie en de passie van medewerkers. Visie vereist daarom een scherp beeld van:

 • Wat zijn onze kernwaarden? Wat is onze identiteit? Waar staan we voor? Wat stuurt ons gedrag?
 • Wat zijn onze competenties? Waarin kunnen wij het beste zijn?
 • Wat is onze passie? Wat drijft ons? Waar gaan we écht voor?

3         Mijlpalen waarmee visie wordt gerealiseerd

In de toekomstvisie zijn allerlei aspecten van de organisatie beschreven: toegevoegde waarde, klanten, etcetera. Wat in het ambitieuze toekomstbeeld staat beschreven, zal afwijken van de situatie ‘destijds’, de werkelijkheid zoals die is/was op het moment dat de visie werd opgesteld. Die verschillen zullen in de loop der tijd moeten worden overbrugd. Dat gebeurt door middel van mijlpalen.

Mijlpalen zijn tussentijdse doelen met de tijdstippen waarop die doelen zijn gerealiseerd. Het zijn gebeurtenissen die zich zullen moeten voordoen, op weg naar de gewenste toekomst. Bijvoorbeeld de aanstelling van een nieuwe account manager, of de lancering van een nieuw product, of de invoering van persoonlijke commitment statements, …

Er worden mijlpalen benoemd voor elk van de aspecten die in de visie zijn beschreven. Het mijlpalenoverzicht is de routebeschrijving waarin je leest hoe de visie wordt gerealiseerd. De mijlpalen zijn in feite de strategie, maar dan een strategie die is geformuleerd vanuit een succesvolle toekomst waarbij je terugkijkt in de tijd: een ambition driven strategy.

Voor elke mijlpaal worden acties benoemd waarmee de mijlpalen worden gerealiseerd en de droom wordt verwezenlijkt.